واحد های پخش نارین

واحد IT

واحد توزیع

واحد انبار

واحد مالی

فروش

مویرگی B2C

فروش به

گروه

مشتریان

سوپرمارکتی

فروشگاه ها

هایپر مارکت ها

فروش شاهرگی B2B

فروش به گروه مشتریان فست فود

پروتین

رستوران

اغذیه

عمد فروشان